توصیه شده خرد کردن برای agregate

خرد کردن برای agregate رابطه

گرفتن خرد کردن برای agregate قیمت